Polityka prywatności

zamówienia

orders@meetmia.co

masz pytania?

sklep@meetmia.co

Ochrona prywatności jest dla Meet Mia & Co. priorytetem, dlatego informujemy naszych Klientów o przyjętych przez nas zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Aby ułatwić dostęp i wyszukanie konkretnych informacji, przygotowaliśmy zestaw pytań wraz z odpowiedziami, który pomogą zapoznać się i zrozumieć, jakie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Klientom meetmia.co i jak można z nich skorzystać.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest:
Małgorzata Pyrtak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BNC Małgorzata Pyrtak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP 8942916499, REGON 363366659
mieszcząca się pod adresem Modra 40/17, 54-151 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail) sklep@meetmia.co.
(dalej: meetmia.co)

2. W jaki sposób i jakie dane osobowe są przetwarzane przez meetmia.co

meetmia.co przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu w przypadku:
2.1 rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
2.2 składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży).
2.3 zapisania się do newslettera

Przetwarzane są następujące dane:
– imię i nazwisko;
– pseudonim/nazwa użytkownika,
– adres email,
w przypadku dokonania Zamówienia w Sklepie:
– adres dostawy
– numer telefonu dla dostawy

3. W jakich celach i w oparciu, o jaką podstawę prawną meetmia.co przetwarza dane osobowe?

Dane przetwarzane są w celu:
3.1 umożliwienia kontaktu z meetmia.co i odwrotnie;
3.2 dokonywania zakupów, zwrotów oraz reklamacji w sklepie meetmia.co;

meetmia.co przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej przez każdego zgody na ich przetwarzanie. Istotne jest to, że w każdej chwili każdemu Klientowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody, jednak jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego meetmia.co dokonała przed jej wycofaniem. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienci mogą dokonać poprzez wysłanie nam maila na adres: sklep@meetmia.co. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane również w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Komu udostępniamy Wasze dane osobowe?

meetmia.co przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim meetmia.co przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a meetmia.co ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które meetmia.co przetwarza, jako administrator danych osobowych mogą być partnerzy meetmia.co oraz firmy, z którymi współpracuje, tj. obsługa sklepu meetmia.co, obsługa logistyczna – przewoźnicy oraz programy do sprawnego wysyłania zamówień, Przelewy24, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, InPost. Do danych osobowych Klientów mogą też mieć dostęp podwykonawcy meetmia.co, w szczególności firma, która świadczy usługę hostingu Thecamels S.C, firma księgowa, operator newslettera Mailerlite.

Dane osobowe Klientów są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Nie przetwrzamy danych osobowych Klientów ponad okres dłuższy niż wynika to z wyżej wskazanych podstaw prawnych. Dlatego informujemy, że:

5.1 w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgód Klientów, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez tych zgód;
5.2 w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania wskazanego wyżej interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się Klienta, którego dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
5.3 w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania działalności wynosi maksymalnie 3 lata.

6. Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych.
Klienci mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, meetmia.co odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawa związane z ochroną danych osobowych Klientów meetmia.co to:
6.1 dostęp do danych osobowych – prawo dostępu Klientów do swoich danych osobowych, które przechowuje meetmia.co, jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie nam e-maila;
zmiana danych osobowych – zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarzamy można dokonać również przez wysłanie maila;
6.2 wycofanie zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Klientów, Klienci prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila.
6.3 prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Klienci prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba, że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
6.4 prawo żądania usunięcia danych – Z prawa do usunięcia danych możecie skorzystać np. gdy dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez meetmia.co zebrane albo gdy Klient wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W razie, gdyby nasi Klienci mieli jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy przesłać nam maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: sklep@meetmia.co

7. Pliki „cookies”
W celu poprawy, jakości świadczonych usług, na Stronie internetowej www.meetmia.co mogą być wykorzystywane pliki typu „cookies”. „Cookies” to mały plik z danymi, zapisywany często na dysku twardym komputera użytkownika przy odwiedzaniu stron internetowych. Plik „cookie” może zawierać różne rodzaje informacji, w tym identyfikator użytkownika, który jest wykorzystywany przez stronę w celu monitorowania odwiedzanych podstron. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z plików typu „cookies” w celu ułatwiania użytkownikom oraz Klientom korzystania ze strony internetowej, ustalania schematów ruchu na stronie oraz w innych podobnych celach. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki typu „cookies”. Jednakże użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby ostrzegała go w przypadku, gdy odwiedzana strona internetowa podejmie próbę przesłania pliku „cookie”, umożliwiając tym samym odmowę zapisania takiego pliku. Pliki „cookie” używane na stronach internetowych, umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy pliki „cookies” w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. „Cookies” pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić, jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy plików „cookies”, aby kontaktować się z użytkownikiem czy Klientem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.