Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego meetmia.co

masz pytania?

sklep@meetmia.co

§ 1
Postanowienia Ogólne

1.1 Regulamin, który masz przed sobą skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.
1.2 Sklep meetmia.co działający pod adresem www.meetmia.co działa na zasadach określonych w Regulaminie.
1.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
Definicje

Sprzedawca – Małgorzata Pyrtak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BNC Małgorzata Pyrtak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP 8942916499, REGON 363366659
mieszcząca się pod adresem Modra 40/17, 54-151 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail) sklep@meetmia.co.

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy o nazwie Meet Mia & Co., działający pod adresem www.meetmia.co

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są m. in. dane osobowe Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru/Towarów ze Sprzedawcą

Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Sprzedawcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie, za wyraźną zgodą Klienta.

§ 3
Wymogi techniczne

3.1 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
a). Urządzenie z dostępem do Internetu;
b). Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies;
3.2 Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail

§ 4
Towary

4.1 Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały wyprodukowane w Polsce
4.2 Towary sprzedawane w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od Towarów, które są prezentowane na zdjęciach, gdyż większość tych Towarów jest wykonywane ręcznie
4.3 Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), ceny podane są w walutach dostosowanych do wyboru Klienta a zależnych od przeglądanej wersji językowej Sklepu.

§ 5
Zamówienia

5.1 Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
5.2 Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.3 Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy, te zależne są od wyboru przez Klienta sposobu dostawy.
5.4 Czas realizacji zamówienia określony jest przy każdym Towarze. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy magazynu tj. od 08:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

§ 6
Zawarcie Umowy Sprzedaży

6.1 Zakładanie Konta w Sklepie nie jest obowiązkowe.
6.2 Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta.
6.3 Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
6.4 Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na wskazany przez Klienta prawidłowy adres email – poprzez potwierdzenie dokonania Zamówienia.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

7.1 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
– Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
– Paczkomaty InPost
7.2 Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– Płatność przy odbiorze
– Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
– Płatności elektroniczne
7.3 Towar zostanie wysłany Kupującemu po zaksięgowaniu płatności. W przypadku braku zaksięgowania płatności w ciągu 3 dni, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
7.4 Płatności elektroniczne w Sklepie obsługuje serwis Przelewy24.pl, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
7.5 Administratorem danych osobowych jest KIP (dalej też: Administrator), ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, tel. (61) 66 82 778, e-mail: info@tpay.com. Kontakt z Inspektorem ochrony danych KIP (dalej: Inspektor) jest możliwy pod adresem e-mail: iod@tpay.com.

§ 8
Prawo odstąpienia od Umowy/ Zwrot Towaru

8.1 Klient, który jest jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
8.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
– w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
– w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
8.3 Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres: sklep@meetmia.co, zawierające informację o numerze zamówienia i szczegółach zwracanego towaru). W przypadku braku spełnienia tego obowiązku tj. niedostarczenie formularza zwrotu, może to znacznie utrudnić dokonanie weryfikacji zwrotu;
8.4 Towar zwrócony musi zostać doręczony do Sprzedawcy w stanie niepogorszonym i nienoszącym śladów użytkowania. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.5 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu tej samej oryginalnej metody płatności dokonanej przez Konsumenta lub tradycyjnym przelewem bankowym, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztami odesłania Towaru do Sprzedawcy.
8.6 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
8.7 Zwroty należy kierować na adres:
Meet Mia Co, ul. Turystyczna 69a, 32-082 Bolechowice
8.8 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba, że Towar został przesłany omyłkowo, wtedy koszty zwrotu ponosi Sprzedawca
8.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument

§ 9
Reklamacje

9.1 W przypadku wystąpienia wady Towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona
9.2 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
9.3 Reklamację należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
9.4 Dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy.
9.5 Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni

§ 10
Własność Intelektualna

10.1 Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.meetmia.co korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Małgorzata Pyrtak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BNC Małgorzata Pyrtak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP 8942916499, REGON 363366659 mieszcząca się pod adresem Modra 40/17, 54-151 Wrocław. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.meetmia.co, bez zgody Sprzedawcy.
10.2 Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.meetmia.co stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 11
Dane osobowe

11.1 Regulacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów – Konsumentów sklepu zostały uregulowane w Polityce Prywatności
11.2 Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca
11.3 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym
11.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
11.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe

12.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
12.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
12.3 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/